Bekkeåpning på Kalnes

VA Visjon, i samarbeid med Dronninga Landskap, deltar i utforming og detaljering av ny bekkeåpning av en gammel bekkelukking på et jorde i forbindelse med Kalnes Videregående skole.

Kommunedelplan vann og avløp – Indre Østfold kommune

VA Visjon og Ingenia AS er hentet inn for å bistå nye Indre Østfold kommune med å utforme ny kommunedelplan for vann og avløp.

Indre Østfold ble en ny kommune i 2020, og er slått sammen av fem tidligere kommuner: Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg og Askim. Mye av arbeidet med kommunedelplanen består i å kartlegge og samkjøre de tidligere kommunene til å nå samhandle som den nye storkommunen den er.

VA Visjon sitt arbeid består blant annet i å fasilitere og koordinere relevante aktører, gjennomføre vurderinger og analyser, og utforme handlingsplan. Kommunedelplanen utformes etter DiVA-metodikken.

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i 2022.

Kjelsåsveien 161

Områderegulering av den gamle tomta til radiofabrikken. Prosjektet var utfordrende i form av at de lå innenfor hensynssone H110 i nærhet til Maridalsvannet; hoveddrikkevannskilden til Oslo. Vi har bistått byggherre med utredninger knyttet til overvann og VA, samt vært delaktige i ROS-analyser og konsekvensutredninger.

Rælingen kommune – Kartlegging VA

Rælingen kommune hadde behov for god oversikt over tilgjengelige data og tilstand på egne ledninger. VA Visjon har utviklet programvare som forenkler visualisering og gjennomgang av kommunale ledningsdata.

Rælingen mottok en rekke digitalt underlag i leveransen, som de i det videre benytter til planlegging og prioritering av prosjekter for sanering.

LandXML til Civil3d

VA Visjon bistår Scan Survey med å etablere egen plugin til AutoCAD Civil 3d for bruk i deres daglige virksomhet. Oppdraget går ut på å programmere en plugin for Civil 3d, men tilhørende pakking og distribusjon for intern bruk hos Scan Survey.

Skalstadskogen masterplan

Skalstadskogen på Konnerud er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan med et totalareal på 205.000 kvm.

Området er delt i to, hvor det ene er unntatt begrensningen i Konnerudkvoten. Beliggenhet og omgivelser gir grunnlag for et fantastisk fint bomiljø i skrånende terreng mot sør-vest. Intensjonen er å starte reguleringsarbeid i 2018.

VA Visjon bistår i prosjektet med tidligfase utredning vedrørende overvann.

Skytterdalen 4

Det skal etableres nye boliger i Skytterdalen, Sandvika. VA Visjon bistår Urbanium med overvannshåndtering og kontroll av brannvannsdekning for prosjektet.

Libakkveien 13-15

Utbygging av to eksisterende tomter med fortetting og større boligblokker og leiligheter. Det er behov for bistand med overvannshåndtering til detaljregulering.