Kjelsåsveien 161

Områderegulering av den gamle tomta til radiofabrikken. Prosjektet var utfordrende i form av at de lå innenfor hensynssone H110 i nærhet til Maridalsvannet; hoveddrikkevannskilden til Oslo. Vi har bistått byggherre med utredninger knyttet til overvann og VA, samt vært delaktige i ROS-analyser og konsekvensutredninger.

Skytterdalen 4

Det skal etableres nye boliger i Skytterdalen, Sandvika. VA Visjon bistår Urbanium med overvannshåndtering og kontroll av brannvannsdekning for prosjektet.

Libakkveien 13-15

Utbygging av to eksisterende tomter med fortetting og større boligblokker og leiligheter. Det er behov for bistand med overvannshåndtering til detaljregulering.

Silurveien 18-20

VA Visjon bistår Urbanium med detaljreguleringsfase med tanke på overvann for nytt boligprosjekt. Det skal bygges ca 50 nye leiligheter på 3,5 mål tomt.