Kommunedelplan vann og avløp – Indre Østfold kommune

VA Visjon og Ingenia AS er hentet inn for å bistå nye Indre Østfold kommune med å utforme ny kommunedelplan for vann og avløp.

Indre Østfold ble en ny kommune i 2020, og er slått sammen av fem tidligere kommuner: Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg og Askim. Mye av arbeidet med kommunedelplanen består i å kartlegge og samkjøre de tidligere kommunene til å nå samhandle som den nye storkommunen den er.

VA Visjon sitt arbeid består blant annet i å fasilitere og koordinere relevante aktører, gjennomføre vurderinger og analyser, og utforme handlingsplan. Kommunedelplanen utformes etter DiVA-metodikken.

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i 2022.

Rælingen kommune – Kartlegging VA

Rælingen kommune hadde behov for god oversikt over tilgjengelige data og tilstand på egne ledninger. VA Visjon har utviklet programvare som forenkler visualisering og gjennomgang av kommunale ledningsdata.

Rælingen mottok en rekke digitalt underlag i leveransen, som de i det videre benytter til planlegging og prioritering av prosjekter for sanering.

Skalstadskogen masterplan

Skalstadskogen på Konnerud er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan med et totalareal på 205.000 kvm.

Området er delt i to, hvor det ene er unntatt begrensningen i Konnerudkvoten. Beliggenhet og omgivelser gir grunnlag for et fantastisk fint bomiljø i skrånende terreng mot sør-vest. Intensjonen er å starte reguleringsarbeid i 2018.

VA Visjon bistår i prosjektet med tidligfase utredning vedrørende overvann.