Kjelsåsveien 161

Områderegulering av den gamle tomta til radiofabrikken. Prosjektet var utfordrende i form av at de lå innenfor hensynssone H110 i nærhet til Maridalsvannet; hoveddrikkevannskilden til Oslo. Vi har bistått byggherre med utredninger knyttet til overvann og VA, samt vært delaktige i ROS-analyser og konsekvensutredninger.