Skalstadskogen masterplan

Skalstadskogen på Konnerud er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan med et totalareal på 205.000 kvm.

Området er delt i to, hvor det ene er unntatt begrensningen i Konnerudkvoten. Beliggenhet og omgivelser gir grunnlag for et fantastisk fint bomiljø i skrånende terreng mot sør-vest. Intensjonen er å starte reguleringsarbeid i 2018.

VA Visjon bistår i prosjektet med tidligfase utredning vedrørende overvann.