Bekkeåpning på Kalnes

VA Visjon, i samarbeid med Dronninga Landskap, deltar i utforming og detaljering av ny bekkeåpning av en gammel bekkelukking på et jorde i forbindelse med Kalnes Videregående skole.

Skalstadskogen masterplan

Skalstadskogen på Konnerud er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan med et totalareal på 205.000 kvm.

Området er delt i to, hvor det ene er unntatt begrensningen i Konnerudkvoten. Beliggenhet og omgivelser gir grunnlag for et fantastisk fint bomiljø i skrånende terreng mot sør-vest. Intensjonen er å starte reguleringsarbeid i 2018.

VA Visjon bistår i prosjektet med tidligfase utredning vedrørende overvann.

Libakkveien 13-15

Utbygging av to eksisterende tomter med fortetting og større boligblokker og leiligheter. Det er behov for bistand med overvannshåndtering til detaljregulering.

Kjelsåsveien 7

Eksisterende forretningsbygg i Kjelsåsveien 7 er planlagt utvidet med tilbygg. Eksisterende bebyggelse er på ca. 410m² BYA mens tilbygget er på 350m². Det skal etableres underlag for rammesøknad i forbindelse med VA og overvann.

Silurveien 18-20

VA Visjon bistår Urbanium med detaljreguleringsfase med tanke på overvann for nytt boligprosjekt. Det skal bygges ca 50 nye leiligheter på 3,5 mål tomt.