Rælingen kommune – Kartlegging VA

Rælingen kommune hadde behov for god oversikt over tilgjengelige data og tilstand på egne ledninger. VA Visjon har utviklet programvare som forenkler visualisering og gjennomgang av kommunale ledningsdata.

Rælingen mottok en rekke digitalt underlag i leveransen, som de i det videre benytter til planlegging og prioritering av prosjekter for sanering.

Libakkveien 13-15

Utbygging av to eksisterende tomter med fortetting og større boligblokker og leiligheter. Det er behov for bistand med overvannshåndtering til detaljregulering.

Kjelsåsveien 7

Eksisterende forretningsbygg i Kjelsåsveien 7 er planlagt utvidet med tilbygg. Eksisterende bebyggelse er på ca. 410m² BYA mens tilbygget er på 350m². Det skal etableres underlag for rammesøknad i forbindelse med VA og overvann.